Náves Heřmanice,

ulice K Návsi

Podpořeno Norskem prostřednictvím Norských fondů v programu v Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.


Popis projektu:

Původní veřejný prostor před kostelem v Heřmanicích se postupem času proměnil na neoficiální odstavné parkoviště – holou asfaltovou plochu, která znemožňuje vsáknutí dešťové vody, přispívá k přehřívání městské zástavby, koncentrování automobilů, včetně nákladních uprostřed rezidenční zóny a snižuje bezpečnost i prostor pro veřejný život. Revitalizace prostoru před kostelem, průchodu a svahu za kostelem v Heřmanicích s omezením parkování ve prospěch zeleně a veřejného prostranství, výsadkou stromů a květinových záhonků, úpravou svahu v květinou louku, ochlazení prostoru, zvýšení biodiverzity a atraktivity místa pro komunitní život občanů.


Cíl projektu:

Cílem je pomocí komplexní proměny prostoru zlepšit ekologickou i sociální udržitelnost tohoto místa i okolí pomocí úpravy povrchu umožňující vsak dešťových vod, výsadkou zeleně i úpravou veřejného prostranství, takovým způsobem, aby podporoval komunitní život občanů.


Průběh realizace projektu:

Červen až červenec 2022
Předáním staveniště byly zahájeny práce na odstranění povrchu plochy před kostelem i přilehlých ploch. Následovalo vyhloubení jam pro osazení řízeného kořenového systému, tzv. prokořenitelných buněk pro zasazení 12 kusů líp srdčitých. Buňky mají stromům zajistit dostatečný podzemní prostor pro růst jejich kořenů, umožnit jim příjem důležitého půdního kyslíku a živin a zároveň vytváří vodní zásobárnu z podzemní vody. Současně byly zahájeny výkopové práce pro vybudování vsakovací jímky pod parkovištěm na ploše vlevo před kostelem sv. Marka. Pokládka žulovými kostkami na ploše před kostelem byla časově ovlivněna nutností položit chráničku s kabelem pro přeložku ČEZ Distribuce a.s., jelikož distributor naplánoval realizaci přeložky až na rok 2023 a nová dlažba by tak byla rozkopána. S vybudováním nového veřejného osvětlení byly spojeny další práce, a to pokládka chráničky s kabely. Následně nebránilo nic tomu, aby byl zasypán zeminou systém prokořenitelných buněk a pokračovalo dláždění parkoviště a celé pochozí plochy před kostelem.


Srpen až září 2022
V této fázi realizace se započaly výkopové práce na spojovacím chodníku mezi prostorem před kostelem a na chodnících vedoucích až na ulici Požární za kostelem. V připraveném systému prokořenitelných buněk byly osazeny lípy srdčité, provedeny terénní úpravy včetně osazení zeleně, instalace laviček a odpadkových košů, osazení repasovaného kříže a uměleckého díla „Erbu Heřmanic“ do dlažby. Společnost CETIN provedla přeložku vedení, které zasahovalo nad vysazené lípy. Dne 17. září 2022 proběhlo Slavnostní odpoledne u příležitosti dokončení celkové proměny prostoru před kostelem sv. Marka v Ostravě – Heřmanicích.

Současný stav:

Projekt/stavba byla dokončena.